Get In Touch
Menu
Get In Touch
matthew-hamilton-tNCH0sKSZbA-unsplash

 

 

 

Terms And Conditions

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van Shock Inbound, alsmede op overeenkomsten gesloten tussen Shock Inbound en een wederpartij, hierna te noemen “de wederpartij”.

1.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover Shock Inbound deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard en hebben slechts betrekking op de opdracht ter zake waarvan die aanvaarding heeft plaatsgevonden.

1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden onverminderd van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

1.4 Indien Shock Inbound niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Shock Inbound in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 

1.5 De titels van de artikelen van deze algemene voorwaarden dienen uitsluitend om de lezing van deze algemene voorwaarden te vergemakkelijken, doch kunnen niet worden gebruikt voor de interpretatie van deze algemene voorwaarden. 

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

2.1 De aard en de omvang van de opdracht wordt bepaald door de in de offerte opgenomen omschrijving van de werkzaamheden.

2.2 Alle offertes en aanbiedingen van Shock Inbound zijn vrijblijvend, tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is gesteld. 

2.3 Shock Inbound kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Shock Inbound niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

2.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

2.6 Alle geoffreerde bedragen zijn exclusief belasting toegevoegde waarde (BTW), tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Artikel 3 Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst tussen partijen komt uitsluitend tot stand op het moment dat de wederpartij een aanbod of offerte van Shock Inbound accepteert, of indien Shock Inbound een opdracht schriftelijk bevestigt, dan wel geheel of gedeeltelijk aan de opdracht uitvoering heeft gegeven. Het bepaalde in artikel 7:404 BW wordt hierbij nadrukkelijk uitgesloten. 

3.2 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Shock Inbound daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij Shock Inbound anders aangeeft.

3.3 Afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de overeenkomst die door of namens Shock Inbound na de totstandkoming van de overeenkomst zijn gedaan, zijn slechts bindend indien deze door Shock Inbound zijn bevestigd, dan wel indien Shock Inbound reeds geheel of gedeeltelijk daaraan uitvoering heeft gegeven. 

3.4 Shock Inbound is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst en alvorens (verder) te leveren van de wederpartij voldoende zekerheid te verlangen, dat zowel aan de betalingsverplichting als aan eventuele overige verplichtingen voldaan zal worden. Weigering van de wederpartij om de verlangde zekerheid te stellen geeft Shock Inbound het recht de opdracht te weigeren.

Artikel 4 Verplichtingen wederpartij

4.1 De wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, waarvan Shock Inbound heeft aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor het correct en tijdig uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, of waarvan de wederpartij behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoering van de werkzaamheden, tijdig en in de door Shock Inbound gewenste vorm en wijze aan Shock Inbound ter beschikking worden gesteld. 

4.2 De wederpartij is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Shock Inbound ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn. 

4.3 Indien de wederpartij niet, niet-tijdig of niet behoorlijk aan haar verplichtingen zoals bedoeld in dit artikel heeft voldaan, dan is Shock Inbound gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan haar verplichtingen zoals genoemd in dit artikel heeft voldaan. 

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht en wijziging van de overeenkomst

5.1 Vóór aanvang van de werkzaamheden kan Shock Inbound van de wederpartij een aanbetaling op het factuurbedrag verlangen.

5.2 Alle werkzaamheden die door Shock Inbound worden verricht in de uitvoering van de opdracht, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is er sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Shock Inbound. 

5.3 Shock Inbound bepaalt de wijze waarop en door welke personen de verleende opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door de wederpartij kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht. Shock Inbound behoudt zich het recht voor om personen en/of medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de werkzaamheden te vervangen. 

5.4 Opgegeven termijnen voor het uitvoeren van de werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken zijn indicatief en zijn nimmer fatale termijnen. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij Shock Inbound schriftelijk in gebreke te stellen. 

5.5 Shock Inbound heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.6 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het voor de behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.7 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van oplevering daardoor worden beïnvloed. Shock Inbound zal de wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.8 Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, dan zal Shock Inbound de wederpartij hierover tevoren inlichten.  

Artikel 6 Opschorting en ontbinding 

6.1 Shock Inbound is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding, schadeloosstelling of kosten, indien:

  • de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; of
  • Shock Inbound ter kennis gekomen omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; of
  • door de vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van Shock Inbound gevergd kan worden dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen; of
  • de wederpartij niet de gevraagde zekerheid verstrekt voor de voldoening van haar verplichtingen uit de overeenkomst.

De wederpartij is in voornoemde gevallen uit hoofde van wanprestatie wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht en aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) die aan de zijde van Shock Inbound direct of indirect (zijn) ontstaan. 

6.2 Shock Inbound heeft tevens te allen tijde het recht een overeenkomst, of een wijziging daarin, te weigeren en/of te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enig wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling. Shock Inbound heeft eveneens het recht een overeenkomst te beëindigen en/of te weigeren, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden.

6.3 In geval van ontbinding zijn de vorderingen van Shock Inbound op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. 

6.4 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de wederpartij (langer dan drie maanden), van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, staat het Shock Inbound vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen en/of de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Shock Inbound op de wederpartij zijn in dit geval direct opeisbaar.

Artikel 7 Annulering 

7.1 Bij een gehele of gedeeltelijke annulering van de opdracht door de wederpartij, is Shock Inbound gerechtigd om de kosten voor de reeds gemaakte uren en werkzaamheden in de uitvoering van de overeengekomen opdracht tot aan de annuleringsdatum in rekening te brengen conform haar uurtarief. Een en ander onverminderd het recht van Shock Inbound om een schadevergoeding te vorderen voor zover de annuleringskosten niet toereikend zijn.

7.2 Als annuleringsdatum geldt de datum waarop Shock Inbound de schriftelijke annulering heeft ontvangen. 

7.3 Voor de vaststelling van de gemaakte kosten en de bijbehorende annuleringsdatum is de administratie van Shock Inbound leidend.

Artikel 8 Overmacht

8.1 Shock Inbound is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

8.2 Naast hetgeen voortvloeit uit de wet en jurisprudentie, wordt onder overmacht verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Shock Inbound geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Shock Inbound niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Shock Inbound of van derden daaronder begrepen, alsmede de omstandigheid dat Shock Inbound een prestatie die van belang is in verband met de door hem zelf te leveren prestatie niet, niet-tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt door haar toeleverancier. Shock Inbound is tevens gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Shock Inbound haar verbintenis had moeten nakomen. 

8.3 Shock Inbound heeft het recht om de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten gedurende de periode dat de overmacht voortduurt. Beide partijen zijn gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij indien deze periode langer dan drie maanden voortduurt. 

8.4 Indien Shock Inbound ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst reeds gedeeltelijk is nagekomen en aan het nagekomen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Shock Inbound gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9 Vergoeding, betaling en incassokosten

9.1 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Shock Inbound aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

9.2 Bij niet of niet-tijdige betaling is de wederpartij na voorafgaande ingebrekestelling of sommatie van Shock Inbound in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn. De wederpartij is alsdan de wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen (inclusief incassokosten) vanaf de vervaldatum van de factuur tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Alle redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening komen eveneens voor rekening van de wederpartij. 

9.3 Shock Inbound heeft het recht de door de wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Betalingen van de wederpartij worden door Shock Inbound steeds aangewend ter vereffening van de oudste vervallen vorderingen.

9.4 De wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Shock Inbound verschuldigde.

9.5 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur of andere bezwaren schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. 

Artikel 10 – Onderzoeksplicht en reclamering

10.1 De wederpartij dient het door Shock Inbound op- en/of afgeleverde onmiddellijk op het moment van terbeschikkingstelling te (doen) onderzoeken, waarbij dient te worden vastgesteld of de kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen. Eventuele (zichtbare) gebreken dienen binnen 48 uur na levering schriftelijk aan Shock Inbound te worden gemeld. De wederpartij dient Shock Inbound in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

10.2 Voor de toepassing van deze bepalingen wordt iedere deellevering als afzonderlijke levering beschouwd. 

10.3 Bij vaststelling dat er sprake is van een gebrek en bij tijdige reclamering, zal Remote Digital Markting het gebrek binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving daarvan door de wederpartij herstellen. 

10.4 Het indienen van klachten ontslaat de wederpartij nimmer van diens afname- en betalingsverplichting jegens Shock Inbound.

10.5 Bij niet-tijdige melding van een gebrek komt de wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of enige andere schadeloosstelling. 

10.6 De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Shock Inbound en de door Shock Inbound bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, die niet onder het toepassingsbereik van de klachtplicht vallen, bedraagt één jaar.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 Eventuele aansprakelijkheid van Shock Inbound blijft te allen tijde slechts beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

11.2 Shock Inbound is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Shock Inbound is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

11.3 De aansprakelijkheid van Shock Inbound is in ieder geval steeds beperkt tot ten hoogste het gefactureerde bedrag aan de wederpartij over de laatste drie kalendermaanden inzake de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

11.4 Shock Inbound is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Shock Inbound aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Shock Inbound toegerekend kunnen worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

11.5 Shock Inbound is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie. 

11.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld zijdens Shock Inbound. 

Artikel 12 Vrijwaring

12.1 De wederpartij vrijwaart Shock Inbound, alsmede door Shock Inbound ingeschakelde derden, voor eventuele aansprakelijkheden jegens derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de wederpartij toerekenbaar is. Deze vrijwaring geldt eveneens ten aanzien van intellectuele eigendom op de door de wederpartij verstrekte materialen en gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. 

12.2 De wederpartij garandeert aan Shock Inbound dat de informatiedragers, elektronische bestanden, software en andere soortgelijke bestanden vrij zijn van virussen en defecten, en vrijwaart Shock Inbound voor eventuele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan ten gevolge van het gebruik van deze informatiedragers, elektronische bestanden, software en andere soortgelijke bestanden. 

12.3 Indien de wederpartij enig resultaat, verkregen van Shock Inbound, gebruikt of toepast dan wel derden in de gelegenheid stelt deze te (laten) gebruiken of toe te passen, vrijwaart de wederpartij Shock Inbound voor elke aansprakelijkheid ten gevolge van schade geclaimd door de wederpartij en/of derden.

Artikel 13 Intellectuele eigendom en auteursrechten

13.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Shock Inbound zich de rechten en bevoegdheden voor die Shock Inbound toekomen op grond van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten.

13.2 Alle rechten van intellectuele eigendom die ontstaan in de uitvoering van de overeenkomst berusten uitsluitend bij Shock Inbound en mogen zonder voorafgaande toestemming van Shock Inbound noch geheel noch gedeeltelijk in enigerlei vorm worden gereproduceerd of nagemaakt, anders dan voor intern gebruik bij de wederpartij, noch ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel waarvoor het door Shock Inbound is verstrekt. 

13.3 Shock Inbound behoudt het recht het ontwerp welke is ontstaan in de uitvoering van de opdracht voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 

13.4 Het is de wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de opgeleverde materialen te verwijderen of te wijzigen. 

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op alle rechtsbetrekkingen met Shock Inbound is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

14.2 De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Shock Inbound is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

14.3 Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten.