Get In Touch
Menu
Get In Touch
matthew-hamilton-tNCH0sKSZbA-unsplash

 

 

 

Privacy Statement

Door het gebruik van onze website, ontvangen wij automatisch bepaalde gegevens van jou. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en gaan altijd zorgvuldig met deze gegevens om. Met dit privacystatement willen wij jou daarom zo goed mogelijk inlichten over de gegevens die wij van jou verzamelen, de wijze waarop we jouw gegevens verzamelen en het doel van de verwerking van deze gegevens

Persoonlijke gegevens

Als je gebruik maakt van een van onze diensten of contact met ons opneemt, dan kunnen wij de gegevens die je direct aan ons verstrekt verzamelen. Het gaat daarbij onder meer om jouw voornamen en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, Skypenaam, bedrijf waarvoor je werkt, jouw functie en alle overige informatie die je actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie. Daarbij kunnen we de informatie die we van jou hebben gekregen combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen. Hierdoor kunnen we de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren. We verkrijgen deze informatie met cookies van Google Analytics en HubSpot. We verzamelen en combineren daarbij persoonlijke gegevens en gegevens over jouw activiteiten op onze website, zoals jouw IP-adres, het klik- en bezoekgedrag op onze website en in e-mailberichten. Ook is het mogelijk dat je op onze website een pop-up ziet waarin een vraag aan jou wordt gesteld. Als je ervoor kiest deze vraag te beantwoorden, verwerken wij ook deze gegevens.

Wij verzamelen voornoemde persoonlijke gegevens van jou voor diverse doeleinden. Zo verzamelen we jouw gegevens om:

 • jou te identificeren als persoon en je op de juiste manier aan te spreken met jouw naam;
 • jouw vragen te kunnen verwerken en beantwoorden;
 • de overeenkomst die we met jou hebben te kunnen uitvoeren;
 • met jou te kunnen communiceren bij vragen of klachten;
 • een nieuwsbrief aan jou te versturen, mits je je hiervoor hebt aangemeld;
 • bij te houden welke diensten mogelijk interessant zijn voor jou en jou hierover te informeren;
 • de statistieken voor het gebruik van onze website te maken en te analyseren;
 • de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren;
 • een eventuele sollicitatie van jou te kunnen verwerken en afhandelen;
 • te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen, zoals het verzamelen van gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting, dit nodig is voor onze belangen en/of als er sprake is van een andere grondslag. Wij delen bijvoorbeeld jouw gegevens als een gedeelte van de overeenkomst door een derde wordt uitgevoerd en het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan die derde nodig is voor de goede uitvoering van die overeenkomst of de situatie dat het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan een derde noodzakelijk is voor de afhandeling van jouw vraag of klacht. 

Jouw gegevens zullen alleen worden doorgegeven aan personen of instanties buiten de Europese Economische Ruimte (EER) als het desbetreffende land een passend niveau van gegevensbescherming heeft. De servers van Hubspot en Google Analytics zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Beide hebben zich verplicht zich te houden aan de voorwaarden vastgelegd in het EU-US Privacy Shield Framework, waardoor er sprake is van passend niveau van bescherming. Voor meer informatie over hoe zij met jouw gegevens omgaan verwijzen wij naar de website van HubSpot en Google zelf.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij hiervoor toestemming is verkregen van de ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Om die reden raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Wij zullen deze gegevens dan verwijderen.

Bewaartermijn

Wij bewaren de verzamelde gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze gegevens oorspronkelijk werden verzameld of verwerkt. Voor zover er voor bepaalde doeleinden van de gegevensverwerking geen wettelijke bewaartermijn is bepaald, dan zullen wij deze gegevens nooit langer bewaren dan zeven (7) jaar nadat het laatste contact moment tussen ons is geweest.

Cookies

Om onze website goed te laten werken, gebruiken wij cookie(s). Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens jouw bezoek aan onze website op jouw apparaat wordt geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen over de wijze waarop jij onze website gebruikt. Ook verkrijgen we van zo’n cookie informatie die nodig is om onze website goed te laten werken. Meer informatie over de cookies die wij gebruiken vind je in ons cookiebeleid. 

Hubspot

Hubspot is een marketing Automation Systeem van Hubspot Inc., een Amerikaans bedrijf. Wij gebruik Hubspot voor diverse marketing doeleinden. Wij informeren jou graag nog wat extra over de werking van Hubspot om jou op transparante wijze en zo volledige mogelijk te informeren. Wij gebruiken Hubspot voor:

 • Het optimaliseren en verbeteren van onze website of de vindbaarheid van onze website in zoekmachines (Search Engine Optimization (SEO) en Search Engine Advertising (SEA)); 
 • Het participeren in die social media kanalen die jij gebruikt en het analyseren van de resultaten van onze social media activiteiten (Social Media Management); 
 • Het optimaliseren van de resultaten van onze landingspagina’s; 
 • Het analyseren van de interacties die je met onze organisatie hebt, bijvoorbeeld door onze website te bezoeken of onze e-mailberichten te openen (Lead Scoring en Workflows); 
 • Jou per e-mailbericht, telefonisch of persoonlijk informeren over producten en diensten die wellicht voor jou interessant kunnen zijn; 
 • Het terugrekenen van onze omzet naar onze marketingcampagnes (Closed Loop Analytics); 
 • Het optimaliseren en verbeteren van de inhoud op onze website (Content Management); 
 • Het versturen van nieuwsbrieven en geautomatiseerde updates (E-mailmarketing). Als jij je inschrijft voor onze nieuwsbrief, dan kunnen wij via HubSpot ook jouw bezoeken analyseren aan de hand van aanvullende gegevens, zoals jouw naam en e-mailadres, en jou doelgericht informeren over jouw favoriete onderwerpen. 

De door ons via HubSpot verzamelde (persoons)gegevens zullen uitsluitend worden aangewend voor het leveren en optimaliseren van onze marketingactiviteiten. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen twee situaties: 

 1. je bent een anonieme bezoeker. In dit geval zien wij niet welke pagina’s jij bezoekt. Wel kunnen wij op onze website analyseren hoe vaak een pagina bekeken wordt en verzamelen we jouw IP-adres en IP-locatie. Met deze informatie kunnen wij onze website verbeteren. 
 2. je bent een bekende bezoeker. Hiervan kan sprake zijn als jouw gegevens bij ons bekend zijn, bijvoorbeeld als je eerder contact met ons hebt opgenomen door het invullen van het formulier op onze website. In dit geval wordt automatisch een persoonlijk profiel van jou aangemaakt en bijgehouden, waarmee we kunnen analyseren welke pagina’s je bezoekt, waar je klinkt op de website en welke nieuwsbrieven je opent.

Rechten

We wijzen je graag op jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken:

 • Recht op inzage
  Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verzamelen en verwerken op te vragen en in te zien. Wij zullen deze gegevens aan je toesturen als je daarom vraagt.
 • Recht op rectificatie en aanvulling
  Je hebt het recht om jouw gegevens te laten corrigeren als deze fout zijn doorgegeven, in de tussentijd zijn veranderd of foutief zijn verwerkt. Wij zullen jouw gegevens aanpassen als je daarom vraagt.
 • Recht op vergetelheid
  Je hebt in een aantal gevallen het recht om jouw gegevens door ons te laten verwijderen. Hiervan zal sprake zijn als:
 • wij jouw gegevens niet meer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens hebben verzameld of verwerkt; of
 • jij zelf de eerder gegeven (uitdrukkelijke) toestemming voor het gebruik van jouw gegevens intrekt; of
 • jij zelf bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw gegevens, waarbij jouw bezwaar zwaarder weegt dan het belang van ons om jouw gegevens te verwerken of als jouw bezwaar zich richt tegen direct marketing; of
 • er niet (langer) een wettelijke grondslag aanwezig is voor de verwerking van jouw gegevens; of
 • wij wettelijk verplicht zijn om jouw gegevens na een bepaalde tijd te wissen; of
 • jij jonger bent dan 16 jaar en jouw persoonsgegevens zijn verzameld via onze website.
 • Recht op beperking van de verwerking
  Je hebt het recht om de verwerking van jouw gegevens te beperken. Als aan ons wordt aangegeven dat we de onjuiste gegevens gebruiken, dan zullen wij deze gegevens niet gebruiken zolang wij nog niet gecontroleerd hebben of deze gegevens wel kloppen. Ook zullen wij de verwerking van jouw gegevens beperken als de verwerking onrechtmatig is of niet meer nodig is, maar je ons hebt verzocht om de gegevens te bewaren. Hiervan kan sprake zijn als je deze gegevens later nog wilt opvragen. 
 • Recht op dataportabiliteit
  Je hebt het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die wij van jou hebben verzameld. Wij zullen deze gegevens aan je toesturen als je daarom vraagt. 
 • Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
  Je hebt daarnaast het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens. In sommige gevallen zijn wij dan verplicht om de verwerking te stoppen, in andere gevallen mogen wij hiermee doorgaan. 

Wil je deze rechten uitoefenen? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Contact
Shock Inbound
Kastanjelaan 400
5616 LZ EINDHOVEN
agency@shockinbound.com

Klacht

Als je niet tevreden bent over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, verzoeken wij je om eerst contact met ons op te nemen. Als wij samen niet tot een oplossing komen, kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.